Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

中国

Topografische Karten 中国

中国

中国

中国 (35.00007 104.99993)

Koordinaten: 8.83790 73.49973 53.56082 134.77546 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 6'890 m - Durchschnittliche Höhe: 512 m

河南省

中国 > 河南省

河南省, 中国 (34.00000 114.00000)

Koordinaten: 31.38446 110.35511 36.36681 116.64686 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3'611 m - Durchschnittliche Höhe: 489 m

三亚市

中国 > 海南省 > 三亚市

三亚市, 海南省, 中国 (18.25347 109.50344)

Koordinaten: 18.14384 108.92817 18.63020 109.80695 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1'787 m - Durchschnittliche Höhe: 167 m

哈尔滨市

中国 > 黑龙江省 > 哈尔滨市

哈尔滨市, 黑龙江省, 中国 (45.79883 126.53040)

Koordinaten: 44.05998 125.67825 46.67182 130.23350 - Minimale Höhe: 70 m - Maximale Höhe: 1'672 m - Durchschnittliche Höhe: 325 m

郑州市

中国 > 河南省 > 郑州市

郑州市, 河南省, 中国 (34.74872 113.61915)

Koordinaten: 34.26292 112.71421 34.98775 114.20545 - Minimale Höhe: 45 m - Maximale Höhe: 2'141 m - Durchschnittliche Höhe: 301 m

丰润区

中国 > 河北省 > 唐山市

丰润区, 唐山市, 河北省, 中国 (39.80419 118.09542)

Koordinaten: 39.54348 117.75752 40.06474 118.35557 - Minimale Höhe: 4 m - Maximale Höhe: 654 m - Durchschnittliche Höhe: 54 m

南京市

中国 > 江苏省 > 南京市

南京市, 栖霞区, 江苏省, 中国 (32.12057 118.87512)

Koordinaten: 32.02752 118.75985 32.24706 119.23951 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 438 m - Durchschnittliche Höhe: 26 m

安阳市

中国 > 河南省 > 安阳市

安阳市, 北关区, 安阳市, 河南省, 455000, 中国 (36.10236 114.33633)

Koordinaten: 35.94236 114.17633 36.26236 114.49633 - Minimale Höhe: 54 m - Maximale Höhe: 836 m - Durchschnittliche Höhe: 143 m

潍坊市

中国 > 山东省 > 潍坊市

潍坊市, 奎文区, 潍坊市, 山东省, 261042, 中国 (36.70716 119.15574)

Koordinaten: 36.54716 118.99574 36.86716 119.31574 - Minimale Höhe: 1 m - Maximale Höhe: 370 m - Durchschnittliche Höhe: 46 m

海东市

中国 > 青海省 > 海东市

海东市, 乐都区, 海东市, 青海省, 中国 (36.47266 102.40852)

Koordinaten: 36.31266 102.24852 36.63266 102.56852 - Minimale Höhe: 1'867 m - Maximale Höhe: 4'450 m - Durchschnittliche Höhe: 2'705 m

北京市

中国 > 北京市 > 北京市

北京市, 东城区, 北京市, 100010, 中国 (39.90622 116.39128)

Koordinaten: 39.74622 116.23128 40.06622 116.55128 - Minimale Höhe: 15 m - Maximale Höhe: 1'270 m - Durchschnittliche Höhe: 67 m

洛阳市

中国 > 河南省 > 洛阳市

洛阳市, 西工区, 洛阳市, 河南省, 471000, 中国 (34.65569 112.42096)

Koordinaten: 34.49569 112.26096 34.81569 112.58096 - Minimale Höhe: 113 m - Maximale Höhe: 1'077 m - Durchschnittliche Höhe: 280 m

上海市

中国 > 上海市 > 上海市

上海市, 黄浦区, 上海市, 200010, 中国 (31.22530 121.48905)

Koordinaten: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 92 m - Durchschnittliche Höhe: 4 m

任丘市

中国 > 河北省 > 沧州市

任丘市, 沧州市, 河北省, 062500, 中国 (38.74969 116.18919)

Koordinaten: 38.55283 115.93843 38.94676 116.42973 - Minimale Höhe: 5 m - Maximale Höhe: 18 m - Durchschnittliche Höhe: 10 m

江苏省

中国 > 江苏省

江苏省, 中国 (33.00000 120.00000)

Koordinaten: 30.76026 116.35520 35.37259 122.40713 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2'086 m - Durchschnittliche Höhe: 85 m

青岛市

中国 > 山东省 > 青岛市

青岛市, 市南区, 青岛市, 山东省, 266001, 中国 (36.06380 120.37814)

Koordinaten: 35.90380 120.21814 36.22380 120.53814 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 1'088 m - Durchschnittliche Höhe: 34 m

南阳市

中国 > 河南省 > 南阳市

南阳市, 卧龙区, 南阳市, 河南省, 中国 (33.00105 112.52927)

Koordinaten: 32.84105 112.36927 33.16105 112.68927 - Minimale Höhe: 96 m - Maximale Höhe: 1'125 m - Durchschnittliche Höhe: 164 m

山西省

中国 > 山西省

山西省, 中国 (37.00000 112.00000)

Koordinaten: 34.58407 110.21954 40.74523 114.56551 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3'662 m - Durchschnittliche Höhe: 867 m

南昌市

中国 > 江西省

南昌市, 江西省, 中国 (28.67927 115.88860)

Koordinaten: 28.16067 115.43426 29.12507 116.56084 - Minimale Höhe: 10 m - Maximale Höhe: 1'506 m - Durchschnittliche Höhe: 57 m

深圳市

中国 > 广东省 > 深圳市

深圳市, 广东省, 中国 (22.55545 114.05433)

Koordinaten: 22.25733 113.67936 22.86440 114.64619 - Minimale Höhe: -2 m - Maximale Höhe: 1'067 m - Durchschnittliche Höhe: 41 m

西藏自治区

中国 > 西藏自治区

西藏自治区, 中国 (29.85564 90.87498)

Koordinaten: 27.30540 78.39232 36.48407 99.11555 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 8'143 m - Durchschnittliche Höhe: 2'655 m

海南省

中国 > 海南省

海南省, 中国 (19.20000 109.60000)

Koordinaten: 8.83790 108.38823 20.34391 117.86905 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3'704 m - Durchschnittliche Höhe: 154 m

深圳市

中国 > 广东省 > 深圳市

深圳市, 福田区, 深圳市, 广东省, 518000, 中国 (22.55545 114.05433)

Koordinaten: 22.39545 113.89433 22.71545 114.21433 - Minimale Höhe: -5 m - Maximale Höhe: 952 m - Durchschnittliche Höhe: 83 m

四川省

中国 > 四川省

四川省, 中国 (30.50000 102.50000)

Koordinaten: 26.04817 97.34738 34.31471 108.54267 - Minimale Höhe: 209 m - Maximale Höhe: 6'927 m - Durchschnittliche Höhe: 2'408 m

浙江省

中国 > 浙江省

浙江省, 中国 (29.00000 120.00000)

Koordinaten: 26.85910 118.02241 31.18258 123.39362 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2'125 m - Durchschnittliche Höhe: 175 m

苏州市

中国 > 江苏省 > 苏州市

苏州市, 姑苏区, 苏州市, 江苏省, 215129, 中国 (31.30169 120.58107)

Koordinaten: 31.14169 120.42107 31.46169 120.74107 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 331 m - Durchschnittliche Höhe: 6 m

怀仁市

中国 > 山西省 > 怀仁市

怀仁市, 山西省, 中国 (39.79130 113.02864)

Koordinaten: 39.61215 112.76434 39.95714 113.43547 - Minimale Höhe: 971 m - Maximale Höhe: 1'828 m - Durchschnittliche Höhe: 1'153 m

旗山湖

中国 > 福建省 > 闽侯县 > 福州市

旗山湖, 闽侯县, 福州市, 福建省, 中国 (26.04184 119.19446)

Koordinaten: 26.03888 119.18851 26.04477 119.19887 - Minimale Höhe: 1 m - Maximale Höhe: 735 m - Durchschnittliche Höhe: 106 m

成都市

中国 > 四川省 > 成都市

成都市, 四川省, 中国 (30.65986 104.06337)

Koordinaten: 30.09205 102.99027 31.43710 104.89485 - Minimale Höhe: 307 m - Maximale Höhe: 5'880 m - Durchschnittliche Höhe: 1'381 m

上海市

中国 > 上海市

上海市, 中国 (31.23228 121.46921)

Koordinaten: 30.66144 120.85086 31.88347 123.33421 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 412 m - Durchschnittliche Höhe: 3 m

兴安县

中国 > 广西壮族自治区 > 兴安县

兴安县, 桂林市, 广西壮族自治区, 中国 (25.61441 110.66824)

Koordinaten: 25.30987 110.23555 25.91704 110.93081 - Minimale Höhe: 153 m - Maximale Höhe: 2'088 m - Durchschnittliche Höhe: 533 m

杭州市

中国 > 浙江省 > 杭州市 > 四季青街道

杭州市, 四季青街道, 浙江省, 中国 (30.24896 120.20523)

Koordinaten: 29.18883 118.33969 30.56485 120.71285 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1'763 m - Durchschnittliche Höhe: 240 m

武汉市

中国 > 湖北省 > 武汉市

武汉市, 一元街道, 江岸区, 湖北省, 430021, 中国 (30.59511 114.29994)

Koordinaten: 30.43511 114.13994 30.75511 114.45994 - Minimale Höhe: 13 m - Maximale Höhe: 262 m - Durchschnittliche Höhe: 28 m

上海市

中国 > 上海市

上海市, 黄浦区, 上海市, 200001, 中国 (31.23228 121.46921)

Koordinaten: 31.07228 121.30921 31.39228 121.62921 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 83 m - Durchschnittliche Höhe: 4 m

日照市

中国 > 山东省 > 日照市

日照市, 东港区, 日照市, 山东省, 276800, 中国 (35.41507 119.52145)

Koordinaten: 35.25507 119.36145 35.57507 119.68145 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 667 m - Durchschnittliche Höhe: 43 m

湛江市

中国 > 广东省 > 湛江市

湛江市, 赤坎区, 广东省, 524000, 中国 (21.27451 110.35413)

Koordinaten: 21.11451 110.19413 21.43451 110.51413 - Minimale Höhe: -2 m - Maximale Höhe: 174 m - Durchschnittliche Höhe: 21 m

石家庄市

中国 > 河北省 > 石家庄市

石家庄市, 河北省, 中国 (38.04297 114.50884)

Koordinaten: 37.44111 113.51718 38.76263 115.47707 - Minimale Höhe: 7 m - Maximale Höhe: 3'037 m - Durchschnittliche Höhe: 508 m

济南市

中国 > 山东省 > 济南市

济南市, 山东省, 中国 (36.65070 117.11400)

Koordinaten: 35.99207 116.21934 37.53815 117.97263 - Minimale Höhe: 4 m - Maximale Höhe: 1'473 m - Durchschnittliche Höhe: 98 m

内蒙古自治区

中国 > 内蒙古自治区

内蒙古自治区, 中国 (43.24432 114.32517)

Koordinaten: 37.40671 97.22502 53.33289 126.06980 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7'622 m - Durchschnittliche Höhe: 1'078 m

西安市

中国 > 陕西省 > 西安市

西安市, 陕西省, 中国 (34.34305 108.93508)

Koordinaten: 33.69522 107.65562 34.74595 109.79144 - Minimale Höhe: 332 m - Maximale Höhe: 3'705 m - Durchschnittliche Höhe: 1'043 m

湖南省

中国 > 湖南省

湖南省, 中国 (27.66621 111.74871)

Koordinaten: 24.64022 108.78609 30.12843 114.25604 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2'987 m - Durchschnittliche Höhe: 440 m

福建省

中国 > 福建省

福建省, 中国 (26.54500 117.84278)

Koordinaten: 23.19948 115.84731 28.32052 121.03366 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3'801 m - Durchschnittliche Höhe: 312 m

香港島

中国 > 香港 > 香港島

香港島, 南區, 香港, 中国 (22.24454 114.20538)

Koordinaten: 22.19398 114.11616 22.29511 114.26126 - Minimale Höhe: -2 m - Maximale Höhe: 546 m - Durchschnittliche Höhe: 42 m

龙泉驿区

中国 > 四川省 > 成都市

龙泉驿区, 成都市, 四川省, 中国 (30.59370 104.30849)

Koordinaten: 30.46349 104.13898 30.72178 104.45286 - Minimale Höhe: 420 m - Maximale Höhe: 1'034 m - Durchschnittliche Höhe: 540 m

信阳市

中国 > 河南省 > 信阳市 > 五里墩街道

信阳市, 五里墩街道, 浉河区, 信阳市, 河南省, 464000, 中国 (32.12737 114.06766)

Koordinaten: 31.96737 113.90766 32.28737 114.22766 - Minimale Höhe: 52 m - Maximale Höhe: 893 m - Durchschnittliche Höhe: 158 m

泰安市

中国 > 山东省 > 泰安市

泰安市, 山东省, 271000, 中国 (36.20030 117.08093)

Koordinaten: 35.63400 116.04149 36.47769 117.99666 - Minimale Höhe: 5 m - Maximale Höhe: 1'472 m - Durchschnittliche Höhe: 121 m

江岸区

中国 > 湖北省 > 江岸区

武汉市, 江岸区, 湖北省, 中国 (30.59511 114.29994)

Koordinaten: 29.97196 113.69246 31.36224 115.07693 - Minimale Höhe: 10 m - Maximale Höhe: 1'669 m - Durchschnittliche Höhe: 133 m

贵州省

中国 > 贵州省

贵州省, 中国 (27.00000 107.00000)

Koordinaten: 24.62072 103.59999 29.22445 109.59400 - Minimale Höhe: 4 m - Maximale Höhe: 6'908 m - Durchschnittliche Höhe: 1'104 m

凉山彝族自治州

中国 > 四川省 > 凉山彝族自治州

凉山彝族自治州, 四川省, 中国 (27.88498 102.26574)

Koordinaten: 26.04817 100.16675 29.30544 103.87517 - Minimale Höhe: 309 m - Maximale Höhe: 6'974 m - Durchschnittliche Höhe: 2'437 m

无锡市

中国 > 江苏省 > 无锡市

无锡市, 江苏省, 214000, 中国 (31.49331 120.30744)

Koordinaten: 31.10415 119.51394 31.99271 120.60051 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 567 m - Durchschnittliche Höhe: 19 m

Andere Orte

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .